Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Úvodem

Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout vám základní informace ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 • správcem je Schoeller Křešice s.r.o., IČO 622 44 043

se sídlem Křešice, Pražská 98, PSČ 411 48

zapsaná v oddílu C, vložka 8272 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

 1. zpracovatelem je osoba, která pro nás zpracovává osobní údaje;
 2. účastníkem je fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracováváme (tedy potenciálně vy);
 3. osobními údaji (dále také údaje nebo OÚ) jakékoli informace o účastníkovi, na základě kterých může být jednoznačně identifikován.

2 Jaké údaje zpracováváme a proč?

Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

 1. Hlásíte-li se u nás jako uchazeč o zaměstnání
  Ucházíte-li se v naší společnosti o zaměstnání, potřebujeme od vás nutné identifikační údaje – minimálně jméno, příjmení, bydliště, telefonní, případně e-mailový kontakt, datum narození, údaje ke vzdělání, pracovním zkušenostem.
  Vaše osobní údaje předáváme pouze interně, osobám odpovědným za dané výběrové řízení.
 2. Webové stránky www.schoeller-kresice.cz
  V případě, že procházíte naše webové stránky, využíváme k monitoringu našich webových stránek službu Google Analytics k monitoringu návštěvnosti webových stránek. Této službě nejsou odesílány žádné vaše osobní údaje, pouze technické parametry vašeho prohlížeče, údaje o navštívených stránkách a době pobytu na nich. K využití této služby používáme cookies.
 3. Návštěva našeho výrobního závodu
  Pokud nás z nějakého důvodu navštívíte v naší provozovně, určitě projdete přes naši vrátnici. Tam po vás budeme požadovat identifikaci – jméno a příjmení, v případě vjezdu vozidlem i jeho RZ. Dále vás poučíme o bezpečném pohybu po areálu.
  Činíme tak z důvodu našeho oprávněného zájmu kontroly pohybu vozidel a osob po areálu a také pro vaši bezpečnost.

3 Jak dlouhou dobu údaje uchováváme?

Údaje uchováváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech nestanovili jinak.

4 Komu údaje předáváme?

Údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Vaše údaje předáváme dalším zpracovatelům pouze v případě, kdy nám to ukládá zákon (vedení účetnictví, státní správa) nebo v případě, kdy je to nutné ke splnění smluvního závazku. Údaje však předáváme pouze těm zpracovatelům, se kterými máme smluvní vztah a kteří jsou prověření, tzn. kladou odpovídající nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

5 Jak jsou údaje zabezpečeny?

Osobní údaje jsou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku a zneužití, a to jak ve fyzické podobě (zabezpečovací systém, alarm, uzamčené místnosti, …), tak v podobě elektronické (politika silných hesel, minimalizace přístupových oprávnění, v případě nutnosti šifrování, monitoring prostředků, …).

Zabezpečení údajů je pravidelně revidováno a aktualizováno v souladu se současnými technologiemi.

6 Jaká máte práva?

Práva níže uvedená můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu kresice@schoeller-wool.com.

Na vyřízení vaší žádosti máme 30 dní od jejího přijetí některým z výše uvedených způsobů.

V případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů jsme oprávněni účtovat vám přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

6.1 Právo na informovanost

Toto právo plníme právě tímto dokumentem, tedy informujeme vás o podmínkách zpracování vašich osobních údajů.

6.2 Právo na odvolání souhlasu

V případě, kdy zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti správcem.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Odvolat souhlas lze vyplněním a doručením příslušného formuláře správci osobně na adresu provozovny uvedenou výše, případně stejným způsobem, jakým jste souhlas udělili. V případě zasílání informačních e-mailů lze odvolat souhlas odhlášením z tohoto zasílání.

6.3 Právo na přístup

Jste oprávněni požadovat od nás informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte právo požadovat přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o případném předávání údajů zpracovatelům a době uchovávaní. Dále máte právo na informace o zdroji osobních údajů, zda dochází k automatizovanému rozhodování nebo předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Dále máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na přístup můžete uplatnit písemně doručené na výše uvedenou adresu provozovny.

6.4 Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, a zároveň vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo od nás požadovat jejich opravu. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na opravu lze uplatnit písemně doručené na výše uvedenou adresu provozovny, telefonicky či e-mailem. Pokud však máte uživatelský účet v e-shopu, můžete své osobní údaje aktualizovat tam.

6.5 Právo na výmaz

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například skutečnost, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné.

Osobní údaje mažeme po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, s žádostí o výmaz se na nás však můžete obrátit kdykoliv. Taková žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo účastníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje účastníka ponechat) a o jejím vyřízení budete informován.

6.6 Právo na omezení zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud však budete mít pocit, že např. překračujeme stanovené účely, pro které údaje zpracováváme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly blokovány. Taková žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete informován.

6.7 Právo vznést námitku

Kdykoliv se můžete obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.8 Právo na přenositelnost

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je navíc založeno na právním důvodu souhlasu nebo smlouvy, máte právo na přenositelnost údajů ve strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžeme poskytnout přímo vám nebo vámi určenému novému správci. Přenos se uskuteční v zabezpečené formě, která minimalizuje bezpečnostní rizika.

7 Jak nás kontaktovat?

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na telefonu +420 416 716 111, e-mailu kresice@schoeller-wool.com nebo osobně na adrese Schoeller Křešice s.r.o., Pražská 98, 411 48 Křešice.

8 Závěrem

Ujišťujeme vás, že naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a správcem jsou příslušné české soudy.

Znění těchto Zásad můžeme změnit či doplňovat. Každou takovou změnu zveřejníme na našich webových stránkách www.schoeller-kresice.cz .

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018